ความสำคัญของ KPI

หลายองค์กรวัด KPI หรือตัวชี้วัดผลงานหลัก สำหรับบางองค์กรกระบวนการวัดข้อมูลถือเป็นการออกกำลังกายที่ไร้ประโยชน์ - การวัดผลโดยไม่ต้องใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เมื่อใช้อย่างถูกต้อง KPI จะกลายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ของ บริษัท สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กการวัด KPI ที่เหมาะสมและการสร้างรายการที่นำไปใช้ได้จริงจากข้อมูลสามารถยกระดับ บริษัท ให้เหนือคู่แข่งได้

การวัดผลเป้าหมาย

ธุรกิจส่วนใหญ่กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ต้องการบรรลุ วิธีหนึ่งในการวัดความก้าวหน้าขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้คือการใช้ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก ตัวอย่างเช่น บริษัท มีเป้าหมายในการลดข้อบกพร่องในสายการผลิตจาก 5 เปอร์เซ็นต์เป็น 1 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ทราบว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ บริษัท จึงกำหนด KPI ที่เรียกว่าอัตราความบกพร่อง KPI อัตราความบกพร่องจะวัดจำนวนข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการใด ๆ หากไม่มีการนำ KPI ไปใช้ บริษัท จะไม่มีข้อมูลที่แม่นยำเพื่อทราบว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่

ข้อมูลสำคัญ

KPI ช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานโดยรวมของธุรกิจได้ทันที ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันเจ้าของกิจการต้องมีข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสุขภาพของธุรกิจ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กควรวัดผลและติดตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร KPI ที่สำคัญเหล่านี้ให้ข้อมูลที่สำคัญในการตัดสินใจ

การศึกษา

การวัด KPI ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในองค์กร ตามสาเหตุที่แท้จริงข้อมูลที่สร้างขึ้นจากการวัดตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักส่งเสริมการสนทนาที่สำคัญ การสนทนาที่สำคัญเหล่านี้ระหว่างบุคลากรขององค์กรมักจะรวมถึงสิ่งที่วัด KPI หาก KPI เป็นการวัดผลที่มีประสิทธิผลและความสำเร็จของเป้าหมายเฉพาะที่เชื่อมโยงกับ KPI การอภิปรายเหล่านี้ให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้อง

ความต่อเนื่อง

เนื่องจาก KPI ส่งเสริมเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำให้การวัดผลสอดคล้องกันตลอดเวลา แม้ว่า บริษัท จะเปลี่ยนเป้าหมายได้ แต่การวัดผล KPI ควรยังคงมีความสม่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้ KPI จึงกลายเป็นกลยุทธ์ตามแผนและวิสัยทัศน์ของ บริษัท

ข้อควรพิจารณา

KPI มีความสำคัญระดับหนึ่งในองค์กร แต่เฉพาะในกรณีที่ KPI นำไปสู่ขั้นตอนที่นำไปปฏิบัติได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น บริษัท ที่กำหนด KPI เพื่อเพิ่มการรักษาลูกค้าจะไม่มีโอกาสบรรลุเป้าหมายนี้ เป้าหมายไม่มีองค์ประกอบที่วัดผลได้ซึ่งส่งผลให้เกิดขั้นตอนที่นำไปปฏิบัติได้ หาก บริษัท แก้ไข KPI เพื่อเพิ่มการรักษาลูกค้าขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็มีเป้าหมายที่วัดผลได้และเป็นเชิงปริมาณ บริษัท ต้องแปลงข้อมูลเชิงปริมาณที่วัดได้ให้เป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย