ตัวอย่างของ Liquid Ratio

หรือที่เรียกว่าอัตราส่วนสภาพคล่องอัตราส่วนสภาพคล่องวัดว่า บริษัท สามารถใช้สินทรัพย์ระยะสั้นเพื่อบรรลุภาระหนี้ระยะสั้นได้ดีเพียงใด ผู้จัดการธุรกิจสามารถใช้อัตราส่วนสภาพคล่องต่างๆเพื่อกำหนดสถานะทางการเงินของ บริษัท และทำการปรับเปลี่ยนเพื่อลดความเสี่ยง

อัตราส่วนปัจจุบัน

อัตราส่วนกระแสจะวัดจำนวนสินทรัพย์หมุนเวียนที่ บริษัท มีให้สำหรับทุก ๆ $ 1 ของหนี้สินหมุนเวียน ในการคำนวณอัตราส่วนหมุนเวียนให้หารสินทรัพย์หมุนเวียนของ บริษัท ด้วยหนี้สินหมุนเวียน สินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินสดสินค้าคงคลังและบัญชีลูกหนี้ หนี้สินหมุนเวียน ได้แก่ บัญชีเจ้าหนี้และหนี้หมุนเวียน อัตราส่วนกระแสไฟฟ้าที่ดีอยู่ระหว่าง 2 ถึง 2.5 ซึ่งหมายความว่าระดับสินทรัพย์หมุนเวียนของ บริษัท สูงกว่าระดับหนี้สินหมุนเวียน 2 ถึง 2.5 เท่า อัตราส่วนหมุนเวียนที่ลดลงอาจบ่งชี้ว่า บริษัท ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้สิน

อัตราส่วนด่วน

อัตราส่วนด่วนวัดสภาพคล่องของ บริษัท มากกว่าอัตราส่วนปัจจุบัน ในการคำนวณอัตราส่วนด่วนให้แบ่งสินทรัพย์ด่วนด้วยหนี้สินหมุนเวียน สินทรัพย์ด่วน ได้แก่ เงินสดและบัญชีลูกหนี้และไม่รวมสินค้าคงคลัง เนื่องจาก บริษัท อาจไม่สามารถแปลงสินค้าคงคลังเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว โดยทั่วไป บริษัท ที่มีสุขภาพดีจะมีอัตราส่วนที่รวดเร็วอย่างน้อย 1 ซึ่งหมายความว่า บริษัท มีเงินสดและบัญชีลูกหนี้อย่างน้อยในระดับเดียวกันกับระดับหนี้สินหมุนเวียน อัตราส่วนด่วนที่ต่ำกว่าบ่งชี้ว่า บริษัท อาจไม่สามารถชำระหนี้ในปัจจุบันได้

อัตราส่วนเงินสด

อัตราส่วนเงินสดเป็นตัววัดสภาพคล่องที่ระมัดระวังที่สุด ในการหาอัตราส่วนเงินสดให้หารเงินสดของ บริษัท ด้วยหนี้สินหมุนเวียน ทั้งสินค้าคงคลังและบัญชีลูกหนี้ไม่เข้ามามีบทบาทในการคำนวณนี้ดังนั้นอัตราส่วนเงินสดจะต่ำกว่าอัตราส่วนด่วนหรืออัตราส่วนหมุนเวียนเสมอ อัตราส่วนเงินสดวัดว่า บริษัท มีเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเจ้าหนี้ทันทีโดยไม่ต้องรวบรวมบัญชีลูกหนี้หรือขายสินค้าคงคลัง

จำนวนวันของเงินทุนหมุนเวียน

เงินทุนหมุนเวียนหมายถึงยอดคงเหลือของสินทรัพย์หมุนเวียนหลังจากชำระหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดแล้ว จำนวนวันของเงินทุนหมุนเวียนวัดระยะเวลาที่ บริษัท สามารถสนับสนุนการดำเนินงานหลังจากชำระหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดโดยใช้สินทรัพย์หมุนเวียน ในการหาวันของเงินทุนหมุนเวียนให้หักหนี้สินหมุนเวียนออกจากสินทรัพย์หมุนเวียนก่อนเพื่อให้ได้เงินทุนหมุนเวียน จากนั้นหารยอดขายด้วย 365 เพื่อหาจำนวนรายได้จากการขายต่อวัน หารเงินทุนหมุนเวียนด้วยรายได้จากการขายต่อวันเพื่อให้ได้จำนวนวันของเงินทุนหมุนเวียน บริษัท ที่มีสุขภาพดีมีเงินทุนหมุนเวียน 30 ถึง 90 วัน